Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

P1040649

Aktuální semestr

LETNÍ SEMESTR 2024

400 Kč / 1 semestr

Každodenní život v barokním Česku a na Moravě

Začátek od 9. 00 do 10.30

 1. přednáška 31. ledna 2024
  2. přednáška 14. února 2024
  3. přednáška      28. února 2024
  4. přednáška      13. března 2024
  5. přednáška      27. března 2024
  6. přednáška      10. dubna 2024

Přihlašování / odhlašování studentů je možné
telefonicky - mobil: 733 337 883.

O projektu VU3V

Projekt Virtuální Univerzita třetího věku

www.e-senior.cz

Spolupráce vzdělávacích organizací s Provozně ekonomickou fakultou

České zemědělské univerzity v Praze

Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ (U3V) probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního využití volného času nedostupná.

Virtuální U3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání. Posluchači se do výuky zapojují v „konzultačních střediscích VU3V“, která jsou PEF ČZU v Praze (garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V) zřizována v jednotlivých lokalitách/regionech.

Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočených multimediálních přednáškách, které se prostřednictvím internetu přenášejí do výukových míst v rámci celé ČR, nezávisle na čase.

Využitím moderních ICT je tak možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Seniorské zájmové vzdělávání je touto formou poskytované i v „neuniverzitních“ místech.

Do výuky VU3V se ve svém regionu - zřízením tzv. „konzultačního střediska“ (KS) - může zapojit kterákoliv organizace /zřizovatel/, který má zájem o poskytování seniorské výuky (např. místní úřady, knihovny, školy, informační střediska, kluby seniorů a podobně).

Semestrální výuka probíhá v letním semestru (únor/duben), v zimním semestru říjen/prosinec). V současné době je možný výběr ze 40 semestrálních kurzů. Každý kurz obsahuje 6 společných, po 14ti dnech postupně otevíraných přednášek.

Přínos rozšíření výuky U3V pro seniory

Pozitivem Virtuální U3V je pro posluchače - mimo získávání nových poznatků na vysokoškolské úrovni, plnohodnotně strávený čas a vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel.

Dále také sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace při společné výuce, kteří nejen že si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskuzi a neformální rozhovory.

www.e-senior.cz

Podmínky studia

Všeobecné podmínky studia - účastník VU3V

Posluchač je na základě své písemné přihlášky registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku (KS), ve kterém se zúčastňuje pravidelných přednášek a dodržuje daná pravidla KS.

Svůj zájem o studium dokládá jak aktivní účastí na přednáškách, při diskuzích k přednáškám a společných testech, tak i vypracováváním samostatného testu po každé přednášce a celkového závěrečného testu. Po úspěšném ukončení každého semestru obdrží posluchač „Pamětní list“ a po úspěšném ukončení 6 kurzů (nezáleží na délce studia – studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží při slavností promoci v aule ČZU v Praze „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze“.

Bude-li mít posluchač zájem o dalším studiu, může pokračovat ve svém KS studiem dalších zvolených kurzů.

Podmínky přijetí seniora ke studiu

Kdo může studovat:

* osoby se statutem důchodce,

* invalidní důchodce bez rozdílu věku.

 

Podmínky studia:

* vyplněná a KS potvrzená přihláška,

* zaplacený administrativní poplatek.

Způsob výuky

Průběh přednášky:

 

* Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní.

* Účastníci sledují přednášku v kolektivu (místnost KS) přenosem z internetu

   na plátno.

* Po každé přednášce posluchači vypracovávají pod vedením tutora kolektivní test, (poté ho musí také splnit individuálně doma, včetně závěrečného testu).

* Mezi jednotlivými přednáškami studuje posluchač individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet (opakováním videopřednášky), nebo v tištěné podobě (stažitelný studijní text). Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál k přednáškám je posluchačům přidělován na základě písemné přihlášky podané ve „svém“  KS.

Posluchači společně zhlédnou ve zvolené místnosti každých 14 dní (podle harmonogramu konkrétního KS) vždy jednu novou natočenou přednášku, která je umístěna na portálu VU3V (www.e-senior.cz). Po každé přednášce se předpokládá tutorem řízená společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.

Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím komunikace v prostředí VU3V portálu zaslat lektorovi, který následně zašle odpovědi (lektor není online).

Doba mezi jednotlivými přednáškami je určena k samostudiu podle individuálně zvoleného tempa a k vypracování (generovaných) testů po každé přednášce pro ověřování znalostí, s okamžitým ověřením správnosti svých odpovědí. (S výsledkem svého testu je seznámen pouze daný posluchač.) Své studium si seniorští posluchači mohou rozšiřovat dalšími doprovodnými aktivitami, např. vyhledáváním dalších informací ke studovaným tématům na internetu, doporučenou literaturou apod. Nepovinné samostatné práce (eseje) mohou vypracovávat v průběhu semestru.

Další přednáška (za 14 dní) se doporučuje zahájit diskuzí o samostudiu, popř. nejasnostmi při studiu v předchozí přednášce, či doplněním souvisejících informací, které si posluchači samostatně vyhledali v dostupné literatuře nebo na internetu.               V případě nejasností je možné se společně vrátit k jednotlivým sekvencím předcházející přednášky a upřesnit si je. Teprve poté následuje další - nová - přednáška.

 

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

Povinně:

 • účast na společných přednáškách – podpis prezenční listiny
  • (omluva možná 2 x, nutno samostatné doplnění přednášky),
 • minimálně jednou úspěšně vypracovaný test na svůj osobní login:
  • z každé přednášky (5 bodů z 10), počet opakování neomezený,
  • celkový závěrečný test (12 bodů z 24), pět možností opakování.

 

Nepovinně:

 • vypracování eseje na dané studované téma,
 • účast na Závěrečném semináři / promoci.

Ukončení zimního semestru

         Tutor KS obdrží koncem ledna poštou Pamětní listy pro všechny své posluchače, kteří úspěšně ukončili v semestru daný kurz (2 kurzy).

Ukončení akademického roku

Po splnění studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty nepovinný Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného kurzu.

Závěrečný seminář plní pro seniory rovněž společenskou a sociální stránku studia. Odpolední volný program (návštěva hradu, zámku, technické či přírodní památky, muzea pod.) v dané lokalitě pak poznávací a kulturní část studia.

Ukončení studijního cyklu, Promoce

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“, do kterého spadají všechny placené kurzy z nabídky VU3V, obsahuje vždy 6 absolvovaných rozdílných kurzů. Základní doba studia 3 let se může:

 • podle situace seniora prodloužit (lázně, zdravotní, rodinné problémy), a posluchač nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; některé semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.
 • podle dohody posluchačů s tutorem v KS lze v jednom semestru studovat 2 kurzy (nárok na promoci je pak po 1,5 roce).

Pokud senior absolvuje 6 kurzů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku“. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu.

O městě Břidličná

Břidličná je město ležící v okrese Bruntál, východně od Rýmařova. Má 3 581 obyvatel (2010) a její katastrální území má rozlohu 2 577 ha. Více o městě ...

footer map

Kontakt

Městská knihovna Břidličná
Školní 178
793 51 Břidličná
Evidenční číslo: 3417/2003
Sigla: BRG508

telefon: 733 337 883
e-mail: knihovna@mu-bridlicna.cz
web: www.knihovna-bridlicna.cz

Zřizovatel

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

telefon: 554 773 536
fax: 554 773 533
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz

IČ: 00295906, DIČ: CZ00295906

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech